Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

VERDEDIGING VAN DE BELANGEN VAN DE SECTOR : STAND VAN ZAKEN VAN JUNI 2021

Een van de opdrachten van het Steunpunt is het bevorderen en verdedigen van de belangen van de Brusselse diensten voor schuldbemiddeling en het formuleren van aanbevelingen over kwesties die verband houden met overmatige schuldenlast. Het doel hierbij is het vergemakkelijken van de toegang tot rechten, het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid en het verdedigen van de menselijke waardigheid van mensen in financiële moeilijkheden, die geconfronteerd worden met schulden.

Hier volgt een samenvatting van de acties die zijn ondernomen voor het werkingsjaar 2020-21.

1° Coronavirus

Dankzij het vaccin lijkt er eindelijk een einde te komen aan de pandemie. Maar we zijn wel de verschillende beschermende maatregelen op dit gebied blijven opvolgen en publiceren. Het verslag van deze metingen kan HIER worden geraadpleegd.

2° Platform of Centrale voor mensen met schuldoverlast

Als gevolg van de quasi unanieme tegenstand tegen het wetsvoorstel nr. 1352 dat een platform wilde creëren voor de uitwisseling van gegevens over mensen die in armoede leven (MyTrustO, Modero One… Raadpleeg HIER onze publicatie van oktober 2020), werden de werkzaamheden van de commissie Justitie gestaakt. De gerechtsdeurwaarders lieten het daar echter niet bij en proberen nog steeds door middel van intensieve lobbying (vooral aan Vlaamse kant) dergelijke platformen in te voeren. Het Steunpunt blijft waakzaam voor deze initiatieven en in samenwerking met het Observatorium Krediet en Schuldenlast (Wallonië), het SAM (Vlaanderen) en het Belgisch Netwerk voor Armoedebestrijding (BAPN) hebben we beslist om een gezamenlijke nota te schrijven om de politieke verantwoordelijken te waarschuwen voor de gevaren van dergelijke initiatieven en deze toe te lichten. Het is de bedoeling om deze nota over te maken aan het kabinet van de minister van Justitie, de heer Van Quickenborne, en deze vervolgens te versturen naar andere geïnteresseerde beleidsmakers.

De nota wordt binnenkort afgewerkt waarna hij beschikbaar zal worden gesteld op onze website.

3° Politieke lobbying

Een nieuwe regering betekent nieuwe teams en een nieuw programma, en deze keer staat de strijd tegen buitensporige invorderingskosten voor het eerst op de politieke agenda, zowel op het Brusselse als op het federale niveau.

In haar algemene beleidsverklaring heeft de Brusselse regering haar wens bevestigd om de strijd aan te binden tegen buitensporige kosten: "Binnen het kader van de gewestelijke wetgeving zal de Regering voorrang geven aan andere procedures dan het gebruik van gerechtsdeurwaarders voor de inning van schulden. Als dit toch niet kan worden vermeden, verbindt de Regering zich ertoe om onder meer te werken aan de beperking van buitensporige kosten."

In het regeerakkoord van 30/09/2020 lezen we ook: "In de strijd tegen overmatige schuldenlast neemt de regering maatregelen om de kosten verbonden aan gerechtelijke en minnelijke schuldinvordering te reduceren. Het gaat zowel om kosten verbonden aan de tussenkomst van de professionele invorderaar als kosten verbonden aan de procedure zelf. Er wordt gestreefd naar een gecentraliseerde en ethische schuldinvordering van schulden verschuldigd aan de federale overheid".

Zo waren we te gast op het kabinet van minister Maron, belast met sociale bijstand en schuldbemiddeling in Brussel, op het kabinet van de minister van Economie, de heer Pierre-Yves Dermagne en op het kabinet van de minister van Maatschappelijke Integratie belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, om het Steunpunt en de sectoraanbevelingen die zijn opgenomen in ons Memorandum (link HIER) voor te stellen.

We hopen dat deze ontmoetingen vruchten zullen afwerpen! Uit de toespraak van minister Maron op de Ronde Tafel op 28/05 over de presentatie van de video’s blijkt in ieder geval dat onze boodschap gehoor heeft gevonden.

4° CSR

We hebben u in maart 2021 een online enquête doorgestuurd van de FOD Economie inzake Collectieve Schuldenregeling en we weten dat er een andere enquête loopt van de Hoge Raad voor Justitie. Het doel is om de procedure door te lichten en zo mogelijk te moderniseren daar dit punt op de politieke agenda van de regering staat. Wij volgen de resultaten van deze enquêtes voor u op en zullen u op de hoogte brengen zodra er meer informatie beschikbaar is.

5° Wateronzekerheid

De vergaderingen van de werkgroep rond de herziening van de Waterverordening (zie balans in juni 2020) gingen het hele werkingsjaar 2020-21 door.
In samenwerking met het Steunpunt Sociale Energie en de Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water Brussel hebben we de balans opgemaakt van de voortgang van de besprekingen en de aanbevelingen die we op dit vlak blijven verdedigen.

De nota die in maart werd gepubliceerd, vindt u HIER (alleen in het Frans).

6° Misbruiken van gerechtsdeurwaarders

Wat onze klachten tegen gerechtsdeurwaarders betreft, werden onze vorderingen in verschillende lopende procedures helaas afgewezen. De redenen die hiervoor door de verschillende instanties worden aangevoerd, ontwijken de kern van het probleem en zijn soms zelfs in tegenspraak met elkaar. Er zijn nog enkele zaken lopende, maar deze mislukkingen illustreren nogmaals de complete ondoelmatigheid van de tuchtrechtelijke klachtenprocedure tegen gerechtsdeurwaarders. Klik HIER voor een samenvatting van deze procedures en een overzicht van de nog lopende zaken. ICI.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief