Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Verdediging van de belangen van de sector : STAND VAN ZAKEN VAN OKTOBER 2020

Tussen het parlementair reces en de voorbereiding van het opleidingenprogramma met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen, zijn het lobbywerk en de belangenverdediging van onze sector de afgelopen 3 maanden een beetje naar de achtergrond verschoven. Dat betekent echter geenszins dat het Steunpunt heeft stilgezeten. Hierna volgt een samenvatting van de acties die zijn ondernomen sinds de laatste nieuwsbrief.

Coronavirus – consumentenbescherming – Een Platform of Centrale van personen met schuldoverlast

Het Steunpunt werd op 15/10 uitgenodigd voor de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om advies uit te brengen over een nieuw wetsvoorstel ingediend in het kader van de strijd tegen de gevolgen van de coronacrisis (nr. 1352). Dit wetsvoorstel beoogde de opschorting van de gerechtelijke procedures van tenuitvoerlegging tegen schuldenaars, maar ook de formele oprichting van een uitwisselingsplatform tussen OCMW’s en gerechtsdeurwaarders.

Het eerste deel van het wetsvoorstel leek ons, mits enkele aanpassingen, interessant, maar we waren veel minder enthousiast over het uitwisselingsplatform waarin niet alleen "gerechtelijke" maar ook "minnelijke" schulden zouden worden opgenomen. We hebben de parlementsleden gewezen op het risico dat hiermee een "zwarte lijst van slechte betalers" zou worden aangelegd, waarvan de gevolgen en het gebruik dramatisch zouden kunnen blijken.

Dit ONE-platform doet natuurlijk denken aan de platformen "My trust O" en "Modero One", ten aanzien waarvan we in een vorig artikel reeds tot voorzichtigheid hadden gemaand.

HIER kunt u een samenvatting van onze tussenkomst terugvinden.
.

Collectieve schuldenregeling

In de loop van 2019 werkte het Steunpunt mee aan de revisie van een rapport over de collectieve schuldenregeling, getiteld "Uit de schulden", waarin getuigenissen en aanbevelingen van mensen in armoede worden samengebracht. Dit rapport werd zojuist gepubliceerd door het Belgisch Netwerk voor Armoedebestrijding (BAPN). Ter gelegenheid van de voorstelling van de publicatie werden we op 15/09 uitgenodigd om het woord te nemen op het door het BAPN georganiseerde colloquium over de kwestie van het leefgeld dat aan gezinnen wordt toegekend tijdens de collectieve schuldenregeling.

Het rapport kan HIER worden geraadpleegd.
.

Sociale en gezondheidssector

In samenwerking met de CBCS (Intersectoraal Coördinerend orgaan erkend door de Franse Gemeenschapscommissie) en de federaties van de gezondheids- en sociale sector hebben wij meegewerkt aan de redactie van een visienota over een sociaal en welzijnsbeleid voor Brussel.

De nota is het resultaat van een lang proces van reflectie en overleg en definieert de visie die we delen en samen willen verdedigen en promoten in onze contacten/consultaties/onderhandelingen met de politieke autoriteiten, hun administraties, de sociale partners, de bicommunautaire organisaties, enz.

De nota kan HIER worden geraadpleegd.
.

Misbruiken van gerechtsdeurwaarders

Er is nieuws betreffende de klachten over misbruiken vanwege gerechtsdeurwaarders, die door het Steunpunt werden ingediend of opgevolgd.

  • Het beroep tegen een sanctie die aan een deurwaarderskantoor was opgelegd (waarvan sprake in ons artikel van oktober 2017 http://www.mediationdedettes.be/Veroordeling-van-een-gerechtsdeurwaarder?lang=nl was helaas succesvol aangezien de terechtwijzing in beroep werd geannuleerd.
  • De klacht die door het GILS (Referentiecentrum voor de strijd tegen schuldoverlast in de provincie Luik) werd ingediend tegen deze praktijk, om met name gerechtskosten te vorderen in de minnelijke fase, werd door de Tuchtcommissie afgewezen.
  • Het Steunpunt, van zijn kant, had in februari 2018 ook 7 gebundelde klachten over dezelfde kwestie ingediend bij de Brusselse arrondissementskamer. Na twee en half jaar hebben we echter nog steeds geen antwoord ontvangen aangaande deze dossiers, ondanks tal van herinneringen en het aanschrijven van de Nationale Kamer.
  • Anderzijds werden onze gebundelde klachten tegen de praktijk die erin bestaat nieuwe verkoopdagen te organiseren zonder enige betaling te ontvangen of zonder met de effectieve verkoop door te gaan, door de rapporteur van de Nationale Kamer weerhouden en overgemaakt aan de Tuchtcommissie.
  • Twee andere klachten werden daarentegen verworpen, de ene omdat de deurwaarder zijn fout had rechtgezet naar aanleiding van de opmerking van de schuldbemiddelaar, de andere omdat het dossier door de schuldeiser was stopgezet, zodat de deurwaarder zich niet meer hoefde te verantwoorden voor kosten die hij niet langer vorderde.

Voor een meer gedetailleerde analyse van deze verschillende beslissingen, klik HIER

Coronavirus – ondersteuning van de Task Force

Met de opheffing van de lockdown, werd ook een einde gesteld aan de vergaderingen ter ondersteuning van de Brusselse Task Force "sociale noodsituaties".

Waterarmoede

De vergaderingen van de werkgroep rond de herziening van de Waterverordening zijn de hele maand juli doorgegaan en werden in september hervat.

Onrechtmatige bedingen

Wij volgen nog steeds de ontwikkeling van het wetsontwerp dat tot doel heeft de strafbedingen in overeenkomsten tussen particulieren te beperken (nr. 257), maar het wetsontwerp wacht nog altijd op opname in de agenda van de plenaire vergadering.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief