Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Strijden tegen overmatige schulden: Voor een menswaardige en doeltreffende aanpak!

Open brief aan de leden van de Kamer van de Volksvertegenwoordigers ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober 2023.

Beste lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,

Ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Armoede, en ondanks de actualiteit, willen wij uw aandacht vestigen op de problematiek van overmatige schulden. Verschillende onderzoeken hebben reeds aangetoond dat het opbouwen van schulden onlosmakelijk verbonden is aan armoede, en met name een tekort aan financiële middelen. Tegen deze achtergrond hebben het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), SAM, steunpunt Mens en Samenleving, het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling en het Observatorium Krediet en Schuldenlast een gedetailleerde analyse gemaakt van de verschillende procedures inzake schuldinvordering en -bemiddeling.

In onze analyse kwamen wij onder meer tot de conclusie dat het huidige systeem het fundamenteel recht op menswaardig leven van de schuldenaar tegenover het recht van de schuldeiser plaatst om zijn schuld te recupereren. Om tot een doeltreffende aanpak te komen zouden de schuldinvorderings- en bemiddelingsprocedures echter moeten vertrekken vanuit het oogpunt van de negatieve maatschappelijke gevolgen die overmatige schulden met zich meebrengen, voor zowel de schuldenaar, de schuldeiser en de samenleving in haar geheel.

In de overtuiging dat een hervorming van het huidige systeem in het belang van éénieder is, nodigen wij u uit om ons dossier “Strijden tegen overmatige schulden: Voor een menswaardige en doeltreffende aanpak!” te lezen. Hierin kunt u onze vaststellingen en aanbevelingen lezen. Wij hopen dat u het stof tot nadenken kan geven voor uw parlementair werk.

Strijden tegen schulden - Voor een menswaardige en doeltreffende aanpak

Indien u vragen heeft, zijn wij steeds bereid om ons dossier toe te lichten in een gesprek of meer informatie te verstrekken via e-mail.

Alvast bedankt voor de aandacht die u aan dit schrijven zal geven.

Met vriendelijke groeten,

Caroline Van der Hoeven, coördinatrice van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN)
Robin Trigt, jurist bij SAM Steunpunt Mens en Samenleving (SAM)
Anne Defossez, directrice, en Sylvie Moreau, juriste bij het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling (CAMD)
Caroline Jeanmart, directrice bij het Observatorium Krediet en Schuldenlast (OCE)

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief